Make your own free website on Tripod.com
 
Д-р Јелена Велкоска
Стоматолог и Забен Техничар

 

Родена во Белград, Србија во 1977 година

Дипломиран Забен Техничар во Средното Медицинско Училиште “Д-р Панче Караѓозов“ во 1996 година

Дипломиран Стоматолог од 2004 година.