Make your own free website on Tripod.com
Д-р Душан Велкоски
Стоматолог

Роден во Кичево , Македонија

Дипломирал на Стоматолошкиот факултет во Скопје

Основател и главен Стоматолог во Приватната Стоматолошка Ординација
“Дуки-Лек“ во Скопје